fbpx

AS Bercman Technologies: korralise üldkoosoleku otsused / Resolutions of the annual general meeting

11.05.2023

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, asukoht Riia 26, Tartu; (edaspidi Bercman või Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 10.05.2023 kell 12:00-12:22 aadressil Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti.  

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 03.05.2023, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Seltsil on kokku 4 061 aktsionäri, kellel kuulub kokku 1 439 031 aktsiat.  

Korralisel üldkoosolekul osales kokku 9 Bercmani aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 888 626 häält ehk 61,75% kõigist Bercmani aktsiatega esindatud häältest sh 9 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 888 626 häält s.o. 61,75Bercmani aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma. 

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 

 1. Ülevaade Seltsi 2022. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest; 
 2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
 3. Seltsi audiitori valimine; 
 4. Nõukogu liikmetele tasu maksmine.

Üldkoosolek võttis üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused. 

1.  Ülevaade Seltsi 2022. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest 

Kuivõrd tegu oli informatiivse päevakorrapunktiga seda ei hääletatud ning üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.  

 

2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine 

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 774 226 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.  

Hääletustulemused: 

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 0  hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0  häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

 

3.  Seltsi audiitori valimine 

Valida 2023. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553). 

Hääletustulemused: 

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

4. Nõukogu liikmetele tasu maksmine 

Määrata Seltsi nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe tasuks 250 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete tasuks 200 eurot kuus (bruto).  

Hääletustulemused: 

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest 

_______________________

The annual general meeting of shareholders of AS Bercman Technologies (registry code 14134425, seat Riia 26, Tartu; hereinafter Bercman or Company) was held on 10.05.2023 from 12:00 to 12:22 at Riia str 26, 50405, Tartu, Estonia.  

The list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting was determined as at 7 (seven) days before the general meeting, i.e. on 03.05.2023, at the end of the business day of the settlement system of Nasdaq CSD. 

The Company has 4061 shareholders, who own 1,439,031 shares.  

Altogether 9 shareholders of Bercman participated at the annual general meeting of shareholders, the shares held by them represented 888,626 votes, i.e. 61,75% of all the votes represented by shares including 9 shareholders, who submitted their votes in writing before the general meeting and who represented with the shares held by them 888,626 votes, i.e. 61,75% of the votes represented by Bercman’s shares. Therefore, the general meeting had quorum and was competent to adopt resolutions. 

The agenda of the annual general meeting was as follows: 

 1. Overview of the Company’s economic results for 2022 and future plans;
 2. Approval of the Company’s 2022 consolidated annual report and covering of losses;
 3. Election of the Company’s auditor;
 4. Remuneration payments to supervisory board members. 

The general meeting adopted the following resolutions in respect of the items in the agenda. 

1.  Overview of the Company’s economic results for 2022 and future plans 

As this was an informative item on the agenda it was not voted. The shareholders took notice of the information.  

 

2. Approval of the Company’s 2022 consolidated annual report and covering of losses 

To approve the Company’s 2022 consolidated annual report as presented to the general meeting and cover the losses of the Company in the 2022 financial year in the sum of EUR 774,226 from the profit of future periods 

Voting results:

For: 888,626 votes; 100% votes participating at the meeting
Against: 0 votes; 0% votes participating at the meeting
Impartial: 0 votes; 0% votes participating at the meeting
Did not vote: 0 votes; 0% votes participating at the meeting 

 

3.  Election of the Company’s auditor 

Elect sworn auditor Eve Leppik (personal identification code: 46411296529) from the company of auditors Number RT OÜ (registry code 10213553) as the Company’s auditor for the fiscal year of  2023. 

Voting results: 

For: 888,626 votes; 100% votes participating at the meeting
Against: 0 votes; 0% votes participating at the meeting
Impartial: 0 votes; 0% votes participating at the meeting
Did not vote: 0 votes; 0% votes participating at the meeting 

 

4. Remuneration payments to supervisory board members 

To establish remuneration for Company’s supervisory board members as follows: supervisory board chairman’s remuneration shall be EUR 250 per month (gross), supervisory board members’ remuneration shall be EUR 200 per month (gross).  

Voting results: 

For: 888,626 votes; 100% votes participating at the meeting
Against: 0 votes; 0% votes participating at the meeting
Impartial: 0 votes; 0% votes participating at the meeting
Did not vote: 0 votes; 0% votes participating at the meeting  

 

Additional information: 

Mart Suurkask
AS Bercman Technologies, CEO
Phone: +37253402902
E-mail: mart.suurkask@bercman.com

Let us know if we can help you deliver innovative solutions for complex problems Contact Us  Bercman
  Technologies

  Bercman Technologies AS
  Reg. no. 14134425
  VAT EE101977472
  Riia 26, Tartu, 50405, Estonia
  info@bercman.com


  Cookies pop-up window.